RSS

ಹೋಗಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ?

ರಾಹತ್ ಫಾತೆಹ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಭಾವುಕ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ತವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. "ಜಿಯಾ ಧಡಕ್ ಧಡಕ್ ಜಾಯೇಂ" ಹಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ, "ಬೋಲ್ನಾ ಹಲ್ಕೆ ಹಲ್ಕೆ" ಹಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವ ಮೌನ, "ಜಗ್ ಸೂನಾ ಸೂನಾ ಲಾಗೇ" ಮತ್ತು "ಜಾಊಂ ಕಹಾಂ" ಹಾಡಿಗೆ ಧಾರಾಕಾರ ಅಳು.ಜಾಊಂ ಕಹಾಂ ಹಾಡಂತೂ ನನ್ನ anthem ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ. ರಾಹತ್ ಅವರು ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ದನಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಲುಕು, ಆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಹಾಡಿನ ಶೈಲಿ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ....!!!!

ಸುಭಾಷಿತಗಳ ಕಾವ್ಯರೂಪದ ಕನ್ನಡ ತರ್ಜುಮೆಯಾಯ್ತು, ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಆಂಗ್ಲ ತರ್ಜುಮೆಯಾಯ್ತು.ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ ಶ್ರೇಯವೆಲ್ಲ ಅರುಣರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನನ್ನಿಷ್ಟದ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೊದಲ ಚರಣವನ್ನು ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಬಝ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿ, ಮಿತ್ರಬಾಂಧವರು ಇದರ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಕೇಳಿದರು.ನಾನು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೋ ಹಾಡನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನಿಸಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲ ಹಿಂದಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇಂತಹ ತರ್ಜುಮೆಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.

ಹಿಂದೀ ಮೂಲರೂಪ:

ಕಬ್ ಸೆ ಉಸ್ ಕೋ ಢೂಂಡ್ ತಾ ಹೂಂ ಭೀಗಿ ಪಲ್ಕೋಂ ಸೆ ಯಹಾಂ
ಅಬ್ ನ ಜಾನೆ ವೋ ಕಹಾಂ ಹೈ ಥಾ ಜೊ ಮೇರಾ ಆಶಿಯಾಂ
ರಬ್ಬಾ ಮೇರೆ ಮುಝ್ ಕೋ ಬತಾ...ಹಾಯೇ..
ದೀ ಮುಝೆ ಕ್ಯೂ ಯೇ ಸಝಾ...
ಅಬ್ ಸಾರೇ ಬಂಧನ್ ತೋಡ್ ಕೇ ಯಾದೋಂ ಕೋ ತನ್ಹಾ ಛೋಡ್ ಕೇ
ಮೈ ಗಮ್ ಸೇ ರಿಷ್ತಾ ಜೋಡ್ ಕೇ ಜಾಊಂ ಕಹಾಂ...


ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಜಹಾಂ ಥಾ ಚಂದ್ ಖುಷಿಯೋಂ ಸೇ ಭರಾ
ಉಸ್ ಕೋ ಮುಝ್ ಸೇ ಚೀನ್ ಕರ್ ಹೈ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ತುಝ್ ಕೋ ಭಿ ಕ್ಯಾ
ಅಬ್ ಹೈ ಫಕತ್ ಸಿರ್ಫ್ ಜಾ..(ಜಾನ್)
ಕರ್ ದೂಂ ಮೈ ವೋ ಭಿ ಅತಾ...
ಅಬ್ ಸಾರೇ ಬಂಧನ್ ತೋಡ್ ಕೇ ಯಾದೋಂ ಕೋ ತನ್ಹಾ ಛೋಡ್ ಕೇ
ಮೈ ಗಮ್ ಸೇ ರಿಷ್ತಾ ಜೋಡ್ ಕೇ ಜಾಊಂ ಕಹಾಂ...

ವಕ್ತ್ ಕೆ ಕಿತ್ ನೇ ನಿಶಾನ್ ಹೈ ಜ಼ರ್ರೆ ಜ಼ರ್ರೆ ಮೈಂ ಯಹಾಂ
ದೋಸ್ತೋ ಕೇ ಸಾಥ್ ಕೆ ಪಲ್ ಕುಛ್ ಹಸೀನ್ ಕುಛ್ ಗಮ್ ಜ಼ದಾ
ಸಬ್ ಹುಆ ಅಬ್ ತೋ ಫನಾ..
ಡಸ್ ರಹಾ ಬಾಕೀ ಧುಆ...
ಅಬ್ ಸಾರೇ ಬಂಧನ್ ತೋಡ್ ಕೇ ಯಾದೋಂ ಕೋ ತನ್ಹಾ ಛೋಡ್ ಕೇ
ಮೈ ಗಮ್ ಸೇ ರಿಷ್ತಾ ಜೋಡ್ ಕೇ ಜಾಊಂ ಕಹಾಂ...

ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ:

ಎಂದಿನಿಂದ ಅರಸುತಿರ್ದೆನವನ
ಒದ್ದೆ ಕಂಗಳಿಂದ ನಾನು.
ನನ್ನ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದವನವನು
ಈಗೆಲ್ಲಿರುವನೋ ಕಾಣೆನು.

ನನ್ನಿಷ್ಟದ ದೈವವೆ ಹೇಳು ನೀನು
ನನಗೇಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ?
ತೊರೆದು ಸಕಲ ಬಂಧಗಳನು
ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪನು
ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬಂಧವನು
ಹೋಗಲೆಲ್ಲಿಗೆಈಗ ನಾನು?!

ಇತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಜಗತ್ತು
ಪುಟ್ಟ ಖುಶಿಗಳಿಂದದು ತುಂಬಿತ್ತು
ಕಿತ್ತುಕೊಂಡೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ನೀನು
ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾದರೂ ಏನು ?
ಜೀವವೊಂದಿದೆ ಬಾಕಿ ಇನ್ನೂ
ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಲೇನು ಅದನ್ನೂ ?
ತೊರೆದು ಸಕಲ ಬಂಧಗಳನು
ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪನು
ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬಂಧವನು
ಈಗ ಹೋಗಲೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು?!


ಕಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳಿವೆ
ಅಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ |
ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ
ಸಿಹಿಯೂ ಕಹಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ||
ಈಗೆಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಯಿತಲ್ಲಾ
ಮಿಕ್ಕ ನೆನಪು ಹಾವಿನಂತೆ
ಬುಸುಗುಡುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ !
ತೊರೆದು ಸಕಲ ಬಂಧಗಳನು
ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪನು
ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬಂಧವನು
ಈಗ ಹೋಗಲೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು?!


ಈಗ ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಾಹತ್ ಸಹಾಬ್ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡಿ.


0 comments:

Post a Comment